Nhiệt Huyết Tam Quốc Chi Thủy Long Ngâm

Tác giả: Canh Tân

Chương 30: Sư nhi

Tôn Kiên, chữ Văn Thai, Ngô Quận Phú Xuân người, tương truyền là trứ danh nhà quân sự Tôn Võ hậu nhân.

Tôn Thị mấy đời nối tiếp nhau tại Ngô Quận làm quan, mặc dù chức quan không lớn, cũng coi như phải là quan lại tử đệ. Tôn Kiên thời niên thiếu, càng là trượng nghĩa nhậm hiệp, gan lớn hơn người, vô cùng có mưu lược. Sau tòng quân chinh chiến, lập công vô số, càng bởi vì Bình Định Lương Châu chi loạn, được phong làm 'Ô Trình Hầu' .

Sơ Bình nguyên niên, lúc vì Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên, nhận được truyền hịch, lập tức khởi binh hưởng ứng.

Bất quá, Trường Sa cũng không phải là Trung Nguyên, tuy nói cũng là Kinh Châu quận lớn, nhưng so sánh Trung Nguyên, cũng không phải là rất giàu có. Mà Cảnh châu Thứ Sử Vương Duệ, đối Tôn Kiên càng cực lực chèn ép. Nghe nói Tôn Kiên muốn khởi binh thảo Đổng, không những không ủng hộ, ngược lại sinh lòng ác niệm.

Tôn Kiên cũng là gan lớn người, đối Vương Duệ riêng có oán niệm.

Bây giờ, quần hùng thiên hạ ai cũng lấy chinh thảo Đổng Trác làm nhiệm vụ của mình, Vương Duệ thân là Thứ Sử, lại nghịch thế mà đi, rõ ràng tự tìm đường chết.

Thế là Tôn Kiên cũng không chậm trễ, lập tức liên lạc Võ Lăng Thái Thú Tào Dần.

Cái này Tào Dần, cùng Vương Duệ xưa nay không hợp.

Chỉ là Vương Duệ là Cảnh châu Thứ Sử, lại rất được Kinh Tương thế gia vọng tộc ủng hộ , khiến cho Tào Dần mặc dù lòng mang ý đồ xấu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tôn Kiên tìm tới Tào Dần, nói cho Tào Dần, Vương Duệ muốn giết hắn.

Tào Dần cho nên tâm sinh sợ hãi, tại Tôn Kiên xúi giục phía dưới, hắn giả mạo án hành sử người Quang Lộc Đại Phu Ôn Nghị hịch văn, hạ đạt cho Tôn Kiên, mệnh Tôn Kiên xử tử Vương Duệ. Mà Tôn Kiên biết rõ cái kia hịch văn là giả, lại không chút do dự tiếp nhận hịch văn, cũng suất bộ công phá thành trì, bắt lấy Vương Duệ, đem chém giết... Sau đó, Tôn Kiên lại giả làm tỉnh ngộ, lấy Tào Dần giả truyền hịch văn tội danh, suất bộ trở về Võ Lăng, cầm xuống Tào Dần, sau đó đem Tào Dần cùng nhau xử tử, gọn gàng.

Kể từ đó, Tôn Kiên tận đến Trường Sa, Nam Quận cùng Võ Lăng ba quận binh mã, cùng binh giáp đồ quân nhu vô số, thế lực tăng gấp bội...

Bất quá, ngươi như coi là Tôn Kiên ngừng ở đây, vậy liền mười phần sai.

Hắn được ba quận binh mã về sau, khởi binh hưởng ứng Viên Thiệu, Bắc thượng thảo phạt Đổng Trác.

Dọc đường Nam Dương Quận thời điểm, hắn hạ công văn cùng Nam Dương Thái Thú Trương Tư, để hắn cung ứng quân lương.

Nam Dương, là thủ đô thứ hai, cũng là quận lớn, chính là thiên hạ trù phú nhất chi địa.

Nó như thế nào giàu có đâu?

Nơi này có một cái so sánh.

Lương Châu một châu chi địa, nhân khẩu ước chừng có hai trăm ba mươi vạn người.

Mà Nam Dương, bất quá là Dự Châu một quận, liền có nhân khẩu hai trăm tám mươi vạn, so với Lương Châu một cái châu nhân khẩu còn nhiều hơn.

Lúc, Tôn Kiên thống lĩnh ba quận binh mã, nhiều đến mấy vạn.

Mà lại Viên Thuật cũng ủng hộ Tôn Kiên, từ Viên Thiệu nơi đó lấy được một cái chức quan, bái Tôn Kiên là giả Trung Lang Tướng.

Nhưng Trương Tư lại cho rằng, Tôn Kiên xuất binh Bắc thượng, cũng không triều đình công văn, cho nên tính không được số. Thêm nữa dưới tay hắn có người khuyên nói: “Tôn Văn Thai cũng bất quá là Kinh Châu một cái Thái Thú, sao có quyền lợi để chúng ta phân phối lương bổng? Đúng là không nên.”

Trương Tư sau khi nghe xong, liền không tuân theo.

Nào biết được Tôn Kiên nhìn Trương Tư lờ đi, không nói hai lời, binh phát Uyển Thành, đem Trương Tư đuổi bắt về sau, ngay tại chỗ chém đầu, dẫn tới toàn bộ Nam Dương Quận phủ chớ không khiếp sợ. Mà Tôn Kiên, thì tung binh tẩy cướp Nam Dương Quận kho phủ về sau, nghênh ngang rời đi...

Một cái mệnh quan triều đình, lại như thế xem kỷ luật như không, một thân có thể thấy được lốm đốm.

Nhưng là đối Tôn Kiên loại này phong cách hành sự, Viên Thuật lại cực kỳ thưởng thức.

Tại cùng Tôn Kiên tụ hợp về sau, hắn lại biểu tấu Tôn Kiên vì Dự Châu Thứ Sử, mệnh nó đóng quân Lỗ Dương.

Nói là biểu tấu, kỳ thật liền là tự hành phong thưởng.

Dù sao ở trong mắt Viên Thuật, nước đã không nước, triều đình bị Đổng Trác cầm giữ, căn bản tính không được chính thống.

Nói cách khác, không cần có triều đình ủy nhiệm, hắn Viên Thuật mồm mép đụng một cái, Tôn Kiên cái này Dự Châu Thứ Sử coi như ngồi vững.

Mà Tôn Kiên đâu, càng không chút khách khí tiếp nhận!

Tại Lỗ Dương chỉnh đốn chút thời gian, Tôn Kiên hơi không kiên nhẫn, quyết ý binh phát Dương Nhân quan.

Hắn đánh lên Dự Châu Thứ Sử cờ hiệu, mệnh trưởng tử Tôn Sách làm tiền phong, lấy Đại Tướng Hoàng Cái làm phó tướng, thống binh ba ngàn, đánh chiếm dương người.

Tôn Kiên trưởng tử Tôn Sách, năm nay đã mười sáu tuổi.

Từ mười bốn tuổi bắt đầu, Tôn Sách liền đi theo Tôn Kiên tả hữu, chinh chiến sa trường, kiến công vô số.

Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, lại võ nghệ cao cường, vũ dũng hơn người.

Tại Trường Sa lúc, Tôn Kiên mỗi lần chinh phạt cường đạo, tất làm Tôn Sách làm tiên phong, mỗi chiến tất thắng , khiến cho Trường Sa tặc chớ không nghe hơi mà chạy.

“Văn Thai, cái kia Dương Nhân quan thủ tướng Hồ Chẩn, chính là Đổng Trác dưới trướng mãnh sĩ, không thể khinh thường.”

Làm Tôn Kiên mệnh Tôn Sách xuất chinh thời điểm, có phụ tá tiến lên thuyết phục.

Tôn Kiên lại cười ha ha, “Mỗ xem Hồ Chẩn, sáp tiêu mãi thủ nhĩ(*), không đáng để lo.”

---------------------------

(*)Nguồn baidu, Giải thích: Cắm nhãn hiệu, trước đây ở vật phẩm thượng hoặc trên thân người cắm nhãn hiệu cho rằng bán đi tiêu chí. Sáp tiêu mãi thủ, ý là trên đầu cắm vào thảo tiêu buôn bán tính mạng của mình.

Ngữ xuất thứ hai Hồi 15: Đồn Thổ Sơn Quan Công ước ba việc cứu Bạch Mã Tào Tháo giải trùng vây Quan Công đưa mắt vừa nhìn, gọi là thao viết: “Ta xem Nhan Lương, như sáp tiêu mãi thủ mà thôi!”

Nơi này biểu thị Quan Vũ cho rằng Nhan Lương thực lực không đáng nhắc tới, cùng bản thân giao đấu không khác nào đem cỏ nhãn hiệu cắm tại trên đầu chính mình, thắng bại đã định, chỉ là buôn bán tính mạng của mình mà thôi.

--------------------------

Hắn đối mạc liêu giải thích nói: “Năm đó ta tại Quan Trung Bình Định Lương Châu chi loạn thời điểm, từng gặp Hồ Chẩn.

Người này không thực học, tính tình lỗ mãng, tự cao rất cao. Con ta không phải bình thường, chính là Bá Vương trùng sinh, thực ta Tôn gia Sư nhi.

Chỉ là Hồ Chẩn, không đáng để lo, ngươi ta một mực ở đây, lặng chờ tin lành.”

Bởi vì Tôn Kiên cái này một lời nói, Tôn Sách 'Giang Đông Tiểu Bá Vương' chi danh, liền cấp tốc lan truyền ra!

++++++++++++++++++++++++++++++++

Hồ Chẩn cùng Triệu Sầm đến Dương Nhân quan về sau, liền sẵn sàng ra trận.

Xuất chinh trước đó, Hoa Hùng từng căn dặn Hồ Chẩn, chỉ cần thủ vững Dương Nhân quan, không được xuất chiến.

Chính như Tôn Kiên lời nói, Hồ Chẩn tự cao rất cao.

Hắn vẫn cho rằng, luận tài cán, hắn hơn xa Hoa Hùng, chỉ là bởi vì vận khí không tốt, mới không thể không chịu làm kẻ dưới . Bất quá, Hoa Hùng dù sao cũng là chủ tướng, Hồ Chẩn cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Cho nên, hắn đến Dương Nhân quan về sau, cũng phi thường bổn phận.

Cho dù là Tôn Sách suất bộ binh lâm thành hạ, hắn cũng cự không ra khỏi thành giao chiến.

Đến lúc này, cũng khiến cho Tôn Sách có chút không biết làm sao.

“Thúc phụ, cái kia Hồ Chẩn nhát gan, không dám ra chiến, chỉ có cường công Dương Nhân quan.”

Tôn Sách dù sao niên thiếu khí thịnh, gặp Hồ Chẩn tránh chiến, lập tức gấp mắt.

Cũng may, phó tướng Hoàng Cái đem hắn ngăn lại.

“Bá Phù, không thể lỗ mãng.”

Hoàng Cái vốn là Nam Dương Thái Thú Hoàng Tử Liêm hậu nhân, sau tổ phụ di chuyển Linh Lăng ở lại.

Hoàng Cái thiếu mà nhà nghèo, lại có chí khí, đem tổ phụ lưu cho hắn thư tịch đọc thuộc lòng tại tâm, sau bị khảo sát vì hiếu liêm, thăng nhiệm công phủ. Tôn Kiên đảm nhiệm Trường Sa Thái Thú thời điểm, Hoàng Cái liền đi theo Tôn Kiên tả hữu, bị Tôn Kiên ủy nhiệm lấy Biệt Bộ Tư Mã.

Một thân nghiêm túc, trị quân nghiêm cẩn, lại trung thành tuyệt đối.

Dù là Tôn Sách là Tôn Kiên nhi tử, đối mặt Hoàng Cái cũng là nơm nớp lo sợ.

Hoàng Cái nói: “Bá Phù, Dương Nhân chính là kiên thành, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công.

Chúng ta lần này chỉ dẫn theo ba ngàn binh mã, căn bản là không có cách công phá Dương Nhân quan, chỉ có thể không duyên cớ tổn binh hao tướng. Cho nên, muốn phá Dương Nhân quan, chỉ có thể trí lấy, không thể địch lại. Chúa công nói qua, Hồ Chẩn chính là một mãng phu, nghĩ đến cũng sẽ không quá khó đối phó.”

Tôn Sách được nghe, gật đầu tán thưởng.

Hắn suy nghĩ một lúc lâu sau, liền muốn ra một kế.

Ngày thứ hai, hắn lần nữa suất bộ ra doanh khiêu chiến, Hồ Chẩn tại Dương Nhân quan bên trên, vẫn như cũ là không lý không hỏi.

Tôn Sách nổi giận, chỉ vào đầu tường chửi ầm lên.

Về sau, hắn dứt khoát sai người chuẩn bị thịt rượu, sau đó dưới thành một bên uống rượu, một bên nhượng người mắng trận, thái độ phách lối đến cực điểm.

“Xuân Huyên, Tôn Sách tiểu nhi, đặc biệt lấy càn rỡ.”

Hồ Chẩn tại Dương Nhân quan bên trên, tức giận đến nổi trận lôi đình.

Triệu Sầm cũng có chút tức giận, lại gắt gao đè xuống Hồ Chẩn, khuyên: “Kỵ đốc chớ mắc lừa, tiểu nhi kia chính là khích tướng chi pháp, muốn dẫn ngươi ra khỏi thành nghênh chiến. Đại đốc hộ phân phó, để ngươi ta lần nữa tử thủ, không được nghênh chiến, còn xin nghĩ lại.”

Hồ Chẩn sau khi nghe xong, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu.

Tâm hắn sinh bất mãn, thế nhưng là lại không thể chống lại tướng lệnh, chỉ nhìn cho kỹ dưới thành Tôn Sách ngang ngược càn rỡ.

Cứ như vậy, ngày đầu tiên, Hồ Chẩn vẫn như cũ thủ vững không ra.

Ngày thứ hai, Hồ Chẩn dứt khoát không có tại đầu tường xuất hiện.

Đến ngày thứ ba, Tôn Sách tựa hồ cũng mắng mệt mỏi, gặp Hồ Chẩn không có phản ứng, chỉ mắng nửa ngày, liền thu binh trở về doanh địa.

Đợi Tôn Sách chân trước vừa đi, Hồ Chẩn liền xuất hiện tại trên đầu thành.

“Xuân Huyên, ta đã sớm nói, tiểu nhi khó có kiên nhẫn.

Mới mắng hai ngày rưỡi liền không có tinh thần... Hắn hiện tại, tất nhiên đã thúc thủ vô sách, đấu chí không còn. Ta đêm nay, liền suất bộ vụng trộm ra khỏi thành, sau đó đánh lén doanh trại, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng.”

“Kỵ đốc, ngươi muốn xuất chiến?”

Triệu Sầm được nghe lập tức kinh hãi, liền muốn mở miệng ngăn cản.

Nào biết được, Hồ Chẩn lại khoát tay chận lại nói: “Xuân Huyên, có câu nói là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận.

Đại đốc hộ thân tại Huỳnh Dương, không rõ ràng chiến cuộc biến hóa, cho nên mới mệnh ta thủ vững Dương Nhân quan. Bây giờ, phản quân đã mệt mỏi, ta thừa cơ đánh lén, liền có thể thủ thắng. Đến lúc đó, đại đốc hộ cũng sẽ không trách tội ngươi ta. Lại nói, ta chỉ đánh lén, tuyệt sẽ không truy kích... Đánh tan những phản quân này về sau, ta liền về thành. Chẳng lẽ lại, muốn ngồi nhìn chiến cơ chạy đi sao?”

Hồ Chẩn lời nói này, xác thực thuyết phục Triệu Sầm.

“Đã kỵ đốc đã có quyết đoán, mạt tướng cũng không tiện ngăn cản.

Như vậy đi, kỵ đốc suất ba ngàn binh mã xuất chiến, ta lĩnh hai ngàn người lưu thủ quan nội, dạng này cũng có thể tùy cơ ứng biến...”

Hồ Chẩn không thích, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì.

Dù sao, Triệu Sầm nói cũng không sai, hắn bất quá là nghe lệnh hành sự.

Cứ như vậy, Hồ Chẩn cùng Triệu Sầm thương nghị thỏa đáng.

Đợi sau khi trời tối, Hồ Chẩn liền suất lĩnh ba ngàn bộ kỵ, vụng trộm ra Dương Nhân quan.

Tất cả mọi người miệng ngậm tăm, ngựa khỏa vó, lặng yên im ắng đến phản quân đại doanh bên ngoài. Đợi giờ Tý thoáng qua một cái, Hồ Chẩn liền giơ lên đại đao, nghiêm nghị quát: “Tam quân binh sĩ, theo ta xuất kích... Giết chết Tôn Sách tiểu nhi, thăng quan cấp ba, ban thưởng bách kim.”

Ba ngàn bộ kỵ cùng kêu lên hò hét, theo Hồ Chẩn liền vọt vào phản quân trong đại doanh.

Thế nhưng là , chờ bọn họ tiến vào đại doanh về sau, mới phát hiện cái này trong đại doanh, lại là trống rỗng, không thấy một bóng người...

Hồ Chẩn lập tức ý thức được không ổn, bận bịu hạ lệnh muốn rút lui.

Lúc này, một trận tiếng trống trận vang lên.

Trong doanh đột nhiên bốn phía bốc cháy, đại doanh bên ngoài, càng từ bốn phương tám hướng tuôn ra vô số quân tốt, giữ vững đại doanh mấy cái lối ra, liền Khai cung bắn tên. Lương Châu quân trong lúc bối rối, tử thương vô số. Mà Hồ Chẩn càng thất kinh, thúc ngựa múa đao giết ra viên môn.

Mới xông lên ra viên môn, liền nghe đến phía trước có người cao giọng hô thét lên: “Ngột cái kia địch tướng, thế nhưng là Hồ Chẩn?”

Hồ Chẩn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy có một đội nhân mã ngăn cản đường đi.

Hắn chính cần hồi đáp, lại thấy đối phương nhân mã đột nhiên hướng hai bên tản ra, một thớt Ô Chuy Mã tự trong đội ngũ lao vùn vụt mà ra, nhanh như thiểm điện.

Cái kia lập tức ngồi ngay ngắn một viên tiểu tướng, cầm trong tay trượng hai mâu sắt.

Tiểu tướng ngày thường mày rậm mắt to, tuấn mỹ hơn người.

Hắn giục ngựa đỉnh thương, nghiêm nghị quát: “Ta chính là Giang Đông Tiểu Bá Vương Tôn Bá Phù, Hồ Chẩn cẩu tặc, còn không cho ta để mạng lại!”

Thương tật, sai nha!

Không đợi Hồ Chẩn kịp phản ứng, tiểu tướng đã đến trước mặt.

Chỉ gặp hắn cũng không cùng Hồ Chẩn dông dài, trượng hai mâu sắt phân tâm liền đâm.

Hồ Chẩn trên ngựa, bận bịu đẩy đao muốn phong cản, chỉ nghe 'Keng' một tiếng vang thật lớn, cái kia Tôn Sách trường mâu tại đâm trúng Hồ Chẩn đại đao trong tay sát na, trường mâu có một cái cực kỳ cổ quái vặn vẹo, thật giống như linh xà xoay người, lập tức lực lượng tăng gấp bội.

Hồ Chẩn trực giác một cỗ lực lượng quỷ dị, hiện lên hình dạng xoắn ốc vọt tới.

Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy hai tay run lên, đại đao trong tay càng tuột tay rơi xuống.

“A!”

Hồ Chẩn trong lòng giật mình, trên ngựa nghiêng người muốn trốn tránh.

Phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng Tôn Sách trượng hai mâu sắt càng nhanh... Chỉ nghe phù một tiếng, mâu sắt trực tiếp liền xé rách Hồ Chẩn trên người thiết giáp, hung hăng xuyên vào Hồ Chẩn ngực. Tôn Sách một mâu đắc thủ về sau, cũng không do dự, hai tay hợp lại Âm Dương nắm, mâu sắt hướng lên vẩy một cái.

Hồ Chẩn thi thể liền từ trên lưng ngựa bay lên, bồng ngã trên đất.

“Hồ Chẩn đã chết, các ngươi còn không đầu hàng, chờ đến khi nào.”

Trong ngọn lửa, Tôn Sách phóng ngựa xoay quanh, uy phong lẫm liệt.

Những cái kia mặc dù Hồ Chẩn ra khỏi thành đánh lén Lương Châu quân thấy thế, từng cái trong lòng run sợ, lại không một chút dũng khí tiếp tục cùng Tôn Sách giao phong.

+++++++++++++++++++++++++++

“May mắn cái kia Triệu Sầm cơ linh, tử thủ Dương Nhân quan, mới chưa thể làm Tôn Sách đắc thủ.”

Hỗ Thành đình, Hãm Trận trong đại doanh.

Đinh Thần nghe xong người mang tin tức bẩm báo, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.

Hoa Hùng mặc dù không chào đón hắn, thế nhưng là cũng không đem hắn quên. Tại Dương Nhân quan khai chiến về sau, hắn liền phái người đem tình hình chiến đấu thông báo tới.

“Cái kia, đại đốc hộ tiếp đó, chuẩn bị an bài như thế nào?”

Người mang tin tức trầm giọng nói ra: “Đại đốc hộ đã chuẩn bị tự mình dẫn binh mã, gấp rút tiếp viện Dương Nhân quan.

Mạng hắn mạt tướng cùng Trung Lang truyền lệnh, không cần phải lo lắng phía trước chiến sự, một mực giữ vững Hỗ Thành đình, chính là một cái công lớn...”

Giữ vững Hỗ Thành đình?

Đinh Thần từ chối cho ý kiến, gật đầu hồi đáp: “Làm phiền tôn sứ hồi bẩm đại đốc hộ, liền nói Đinh Thần sẽ thủ vững Hỗ Thành đình, tuyệt không khiến phản quân thông qua.”

Lời này nói ra, một bên Cao Thuận cùng Dương A Như, không khỏi lộ ra thẹn thùng chi sắc.

Không khiến phản quân thông qua?

Tại cái này Hỗ Thành đình cũng vài ngày rồi, lại chưa từng gặp qua nửa địch nhân?

Bình Luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =