Tạo Hóa Chi Vương

Tác giả: Trư Tam Bất

Chương Phân chia đẳng cấp tu luyện: Chương Phân chia đẳng cấp tu luyện

Có chút huynh đệ nói do vì mới sáng tạo ra tu luyện đẳng cấp, không nhớ được, Trư Tam đặc ở chỗ này bày ra một chút.

Luyện Huyết cảnh, chia làm nhất đến ngũ trọng.

Chân Nguyên cảnh, chia làm nhất đến ngũ trọng.

Dẫn Linh cảnh, một cái quá độ tiểu cảnh giới, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái cảnh giới.

Hóa Linh cảnh, chia làm nhất đến ngũ trọng.

Hồn Hải cảnh, chia làm nhất đến ngũ trọng.

Bình Luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =